Egyesületünkről

Monostor CsaládegyesületA Monostor Családegyesület fiatal katolikus családok részvételével 1997 októberében alakult. Megérintette a szívünket, hogy a világ tele van feszültséggel, szakadással, szívtelenséggel, mégpedig azért, mert sok ember többnyire nem a családban válhat felnőtté, érett személyiségű emberré, mivel betegek a családok, minthogy a mindennapok épp a családok "szívét", az édesanyát szakítják ki leginkább a család kebléből.

Ezért kívánjuk családjaink lelki, erkölcsi és szellemi megújulását azzal előmozdítani, hogy szeretnénk segíteni a családok benső békéjének, szeretet-közösségének megerősödését, a családok együttműködését, családközösségek szerveződését. Terveink szerint ennek a fizikai hátteréül a szigetmonostori plébánia barokk épületében valósulna meg egy katolikus lelki, szellemi kulturális családközpont, amely teret adna a családok egymásra találásának.

 Egyesületünk alapszabálya »

1. Az egyesület neve: MONOSTOR - CSALÁD EGYESÜLET (a továbbiakban: egyesület)

2. Az egyesület székhelye: 1118 Budapest XI. Bakator utca 10-12.

3. A Monostor Család Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezései alapján létrejövő egyesület, önálló jogi személy.

4. Az egyesület célja:
4.1 a magyar és európai, keresztény kulturális és erkölcsi értékek alapján élő családközösségek, családok együttműködésének szervezése,
4.2 családközösségi programok, nyaralások szervezése, családközösségi házak létrehozása, működtetése, a Szigetmonostoron lévő XVIII. századi barokk plébániaépület műemléki helyreállítása és abban családközösségi központ létrehozása,
4.3 a szétszakadt családok újraegyesítésének, a családok erkölcsi, lelki megújulásának előmozdítása, támogatása
4.4 Az egyesület a 4.1 - 4.3 pontokból következően a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26.§-ának c) pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- c/2: szociális tevékenység, családsegítés;
- c/5: kulturális tevékenység;
- c/7: műemlékvédelem;
- c/10: gyermek- és ifjúságvédelem.

5.1 Az egyesület céljait a tagok közreműködésével, összejövetelek, előadások szervezésével és az egyesület vagyonának felhasználásával valósítja meg. Az egyesület tagjain kívül más is részesülhet az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból.
5.2 Az egyesület semmiféle közvetlen vagy közvetett pártpolitikai tevékenységet nem folytathat és támogathat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújthat; országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állíthat és nem támogathat.

6. Az egyesület tagsága: Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely az alapszabályt elfogadja, vállalja, hogy a közös célok megvalósítását aktívan elősegíti és a tagdíjat rendszeresen befizeti. Az egyesület a tagokról nyilvántartást vezet.

7. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
7.1 Az egyesületbe történő belépés, illetőleg az abból való kilépés önkéntes. A tagsági viszony felvétel alapján jön létre.
7.2 A tagokat - írásbeli jelentkezés alapján - az egyesület vezetősége veszi fel. Az egyesület tagjai sorába az vehető fel, aki az egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el.
7.3 A tagsági viszony megszűnik:
a./ a kilépés vezetőségnek történő írásbeli bejelentésével
b./ a tag halálával vagy megszűnésével,
c./ kizárással, ha a tagot az alapszabállyal ellentétes magatartása miatt a vezetőség írásbeli határozattal kizárja,
d./ törléssel, ha a tag a tagsági díjat két éven keresztül nem fizeti. A tagot a vezetőség törli a tagok nyilvántartásából.  A törlésről a vezetőség a tagot írásban értesíti.
7.4 A kizárást kimondó határozat ellen a tag a kézhezvételtől számított 15 napon belül a közgyűléshez intézett - de a vezetőségnek címzett - írásbeli fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a soronkövetkező közgyűlés napirendjére kell tűzni. A közgyűlés határozata ellen további fellebbezésnek nincs helye.

8. A tagok jogai és kötelességei
8.1 A tagok jogai:
a./ részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, javaslatokat, indítványokat tehetnek, az egyesület 9. pontban meghatározott szervezeti rendjének szabályai szerint dönthetnek az egyesület ügyeiről,
b./ választók és választhatók az egyesület szerveibe és tisztségeibe,
c./ az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint bíróság előtt megtámadhatják.
8.2 A tagok kötelességei:
a./ eleget tenni az alapszabályban meghatározottaknak,
b./ tevékenységével hozzájárulni az egyesület céljainak megvaló-sításához, feladatainak teljesítéséhez,
c./ a közgyűlés által megállapított összegű tagsági díjat megfizetni,
d./ az egyesület céljaihoz méltó magatartást tanúsítani.

9. Az egyesület szervezete
9.1 Közgyűlés
9.1.1. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll.
9.1.2. A közgyűlést az elnök szükség szerint, de legalább évente egyszer hívja össze. Össze kell hívnia közgyűlést akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével ezt kívánja, vagy ha a bíróság elrendeli.
A közgyűlésre szóló meghívót posta útján kell a tagoknak megküldeni úgy, hogy azt a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc nappal kézhez kapják. A meghívóban közölni kell a közgyűlés helyét, pontos idejét és a tervezett napirendi pontokat.
9.1.3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés nyolc napon belüli ismételt összehívása esetén a közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
9.1.4. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. A közgyűlés ülései nyilvánosak.
Egyhangú határozat szükséges az alapszabály elfogadásához.
Kétharmados szótöbbség szükséges:
a./ az alapszabály módosításához
b./ az egyesület feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásához,
c./ a vezetőség megválasztásához vagy visszahívásához
d/ az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához ..
9.1.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ az alapszabály elfogadása, illetve módosítása,
b./ az évi költségvetés meghatározása,
c./ a vezetőség évi beszámolójának, az éves beszámoló, közhasznúsági jelentés megtárgyalása, ezekről való döntés,
d./ a vezetőség tagjainak megválasztása, visszahívása, valamint a vezetőség tagja lemondásának tudomásulvétele.
e./ az egyesület feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása,
f./ a tag kizárásával kapcsolatos fellebbezés kérdésében való döntés,
g./ a tagdíj összegének megállapítása.
9.2. Vezetőség
9.2.1. A négy tagú vezetőség az elnökből és három vezetőségi tagból áll.
9.2.2. A vezetőség tagjait - az elnököt külön erre a tisztségre - a közgyűlés választja meg a tagok közül két éves időtartamra. A vezetőség tagja cselekvőképes, büntetlen előéletű természetes személy lehet.
9.2.3. A vezetőség feladatai különösen:
a./ az egyesület működésének irányítása, az egyesület célkitűzéseit szolgáló döntések meghozatala, a gyakorlati munkák szervezése,
b./ döntés a tagfelvétel, a tag kizárása kérdésében, a tag nyilvántartásból való törlésével kapcsolatos, a 7.3/d pontban írt feladatok végzése,
c./ a közgyűlésen évente beszámolni az elvégzett munkáról, az egyesület anyagi helyzetéről.
9.2.4. A vezetőség szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tart ülést. A vezetőség ülései nyilvánosak. A vezetőség akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. A vezetőség döntéseihez három egybehangzó szavazat szükséges.
9.2.5. Az egyesületet az elnök képviseli harmadik személyekkel szemben, illetve hatóságok előtt. E jogát az elnök - esetileg, írásbeli felhatalmazással - más vezetőségi tagra ruházhatja át. Az elnök hívja össze a közgyűlést. A közgyűlésnek évente beszámolni tartozik tevékenységéről. Az egyesülettel létrejött munkaviszonyok vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói jogokat.
9.2.6 A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
9.4  A bankszámla feletti rendelkezés körében az elnök és vezetőségi tagok ketten együttesen jogosultak aláírni. Az egyik aláíró minden esetben az elnök kell legyen.
9.5 A közgyűlés és vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
9.6 A közgyűlés és a vezetőség határozatairól nyilvántartást kell vezetni, erre a célra külön közgyűlési és külön vezetőségi határozatok könyvét kell nyitni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adott szerv döntésének tartalmát, a döntés meghozatalának időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és a vezetőség döntése esetében ezen személyek nevét. A határozatokat évente újrakezdődő sorszámmal, a meghozatal évének, hónapjának és napjának feltüntetésével kell megjelölni, valamint fel kell tüntetni a közgyűlési vagy vezetőségi határozati jelleget.
9.7 Az egyesület a közgyűlési, illetve a vezetőségi határozatokat, illetve az egyesületi beszámolókat székhelyén és a szigetmostori családközösségi házban történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra, illetve a meghatározott személyeket érintő határozatokat részükre írásban posta útján is megküldi.
9.8 Az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba - ide értve az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést is -  az egyesület székhelyén  bárki betekinthet és azokról saját költségén másolatot készíthet. A betekintési igényt írásban előzetesen kell eljuttatni az egyesület székhelyére. A betekintés időpontjáról a betekintést kérő és az egyesület képviselője közösen (akár telefon, telefax útján) állapodnak meg.

10. Az egyesület gazdálkodása, anyagi forrásai:
10.1. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
10.2. Az egyesület költségeinek fedezetéül elsősorban
a./ a tagdíjak,
b./ az önkéntes adományok,
c./ az alapítványoktól vagy más szervektől kapott támogatások szolgálnak.
10.3 Az egyesület célja szerint non-profit szervezet, ugyanakkor közhasznú céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az egyesület vállalkozási tevékenysége csak másodlagos tevékenység, vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az egyesület céljait és azokkal összeegyeztethetőnek kell lennie. A vállalkozási tevékenység üzleti hasznából származó bevétel felhasználásáról az egyesületi közgyűlés rendelkezik, az fel nem osztható, azt az egyesület Alapszabályában meghatározott célok megvalósítására kell fordítani.
10.4. A pénz kezelésével a vezetőség gazdasági ügyintézőt bízhat meg, aki a tényleges pénzügyi helyzetről folyamatosan tájékoztatja  a vezetőséget és  évente elszámol a közgyűlés előtt.
10.5. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
10.6 Az egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten - az 1997. évi CLVI. törvény-ben, illetve a vonatkozó más jogszabályokban meghatározott módon - kell nyilvántartani.

11. Az egyesület megszűnése:
11.1.   Az egyesület megszűnik:
a./ ha feloszlását, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülését a közgyűlés elhatározza.
b./ feloszlással (1989. évi. II. tv. 16.§ (2) bek. d. pont)
c./ megszűnésének megállapításával. (1989. évi. II. tv. 16.§ (2) bek. e. pont)
11.2.  Az egyesület megszűnése esetén az egyesület - hitelezők kielégítése után fennmaradt - vagyonát római katolikus egyházi célokra kell fordítani.

12. Záró rendelkezések.
12.1 Az alapszabályban és az egyesület egyéb szabályaiban nem rendezett kérdések vonatkozásában a Ptk., az 1989. évi II. törvény, az 1997. évi CLVI. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.
12.2. Az egyesület a Fővárosi Bíróság által vezetett nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.

Budapest,  1999. november

Gyetvai Géza
elnök